现代越南语中借用英语的现象_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:9579
  • 当前位置论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >
  • 课题来源:(张老师)提供原创文章

支付并下载

TÓM TẮT:Tiếng Anh là loại ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay, khi các quốc gia giao lưu với nhau thường sủ dụng tiếng Anh, có nhiều nước đã lấy tiếng Anh làm tiếng chính thức của họ. Ngôn ngữ đã là tàu sân bay của ý tưởng và văn hóa, chắc chắn phải xảy ra việc trao đổi với thế giới bên ngoài, đặc biệt trong môi trường chung hiện giờ là hội nhập kinh tế toàn cầu, các nước đều cố gắng để đồng bộ với sự phát triển của thế giới, do vậy, sự hội nhập của ngôn ngữ là việc tất yếu. Khi tăng cường giao lưu với các nước khác trên thế giới Việt Nam cũng đang dần dần đi vào môi trường chung, mà đầu tiên tất nhiên gặp phải mâu thuẫn của ý tưởng và văn hóa. Trong quá trình giao lưu văn hóa và triển khai thương mại kinh tế, tiếng Anh chắc chắn sẽ trở thành loại ngôn ngữ câu thông chủ yếu giữa các nước. Việt Nam là nước đang phát triển thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chính trị, kinh tế và văn hóa đã dần dần bước vào lối chính của thế giới. Cho nên, những năm gần đây, tiếng Việt đã vay mượn nhiều từ tiếng Anh.

Khóa luận này phân tích hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt, chia thành ba chương: Chương I là khái quát về từ mượn trong tiếng Việt, chủ yếu giới thiệu từ mượn là gì, nguồn gốc của từ mượn trong tiếng Việt và lịch sử mượn từ trong tiếng Việt. Chương II viết hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt hiện đại, bao gồm nguyên nhân vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt, biểu hiện của vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt và những diễn biến của từ vay mượn tiếng Anh. Chương III viết về ảnh hưởng của hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt.

 

Từ khóa: từ mượn, tiếng Anh, tiếng Việt, hiện tượng

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I khái quát về từ mượn trong tiếng Việt-1

1.1-giới thiệu về từ mượn-1

1.2 nguồn gốc từ mượn trong tiếng Việt-1

1.2.1 từ nguồn gốc tiếng hán-1

1.2.2 từ nguồn gốc tiếng pháp-2

1.2.3 từ nguồn gốc tiếng anh-2

1.2.4 từ nguồn gốc tiếng nhật-2

1.3 khái quất về lịch sử mượn từ trong tiếng Việt-3

1.3.1 thời kỳ các vương triều phong kiến trung quốc thống trị  Việt Nam và vương triều phong kiến Việt Nam-3

1.3.2 thời kỳ bị thực dân pháp thống trị( 1858-1954):-4

1.3.3 thời kỳ việt nam chịu xâm lược mỹ( 1954-1975):-4

Chương II hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt hiện đại-6

2.1 nguyên nân xảy ra hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt hiện đại-6

2.1.1 nguyên nhân về chính trị, kinh tế, văn hóa-6

2.1.2 nguyên nhân mà yêu cầu về xã hội phát triển-6

2.1.3 nguyên nhân mà yêu cầu về việc phát triển của tiếng Việt tự mình-7

2.2 biểu hiện của hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt-8

2.2.1 tên người-9

2.2.2 tên quốc gia và địa danh-9

2.2.3 các nhãn hiệu-10

2.2.4 những từ chuyên dụng-10

2.2.5 những từ thường dụng trong cuộc sống hàng ngày-11

2.3 diễn biến của các từ mượn từ tiếng Anh-12

2.3.1 diễn biến ngữ âm:-12

2.3.2 thay đổi hình thể, gồm giảm âm và biến âm-15

2.4 Một số miêu tả cụ thể vể cách đọc và cách viết(phiên âm) các từ tiếng anh xuất hiện trong tiếng Việt-16

2.4.1 Thanh điệu-16

2.4.2 Phụ âm đầu (được thể hiện bằng con chữ)-17

2.4.3 Tổ hợp phụ âm đầu (được thể hiện bằng con chữ)-17

2.4.4 Nguyên âm và tổ hợp các nguyên âm(được thể hiện bằng con chữ)-18

Chương III Ảnh hưởng của hiện tượng vay mượn tiếng Anh trong tiếng Việt-20

3.1 Ảnh hưởng tích cực-20

3.2 Ảnh hưởng tiêu cực-21

Kết luận-24

Tài liệu tham khảo-26

Lời cảm ơn-27

致 谢-28