通过问候语了解越南传统文化_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:9880
  • 当前位置论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >
  • 课题来源:(张老师)提供原创文章

支付并下载

TÓM TẮT:Văn hóa là khái niệm động chịu ảnh hưởng quá trình phát triển lịch sử, do đó văn hóa không những có đặc trưng địa phương, dân tộc, mà còn có đặc trưng thời đại. Nó là một công cụ thể hiện tư tưởng tình cảm của con người, chính vì vậy nó chứa đựng dấu ấn của thời gian. Vì thế cho nên mọi người đều công nhận rằng, xã hội hiện nay đang không ngừng biến đổi và ngôn ngữ cũng biến đổi cùng với sự biến đổi của xã hội, và phản ánh văn hóa. Nó cũng phơi bày ra nội hàm của tinh thần dân tộc một cách cầu chân thực phải thiết thực, là truyền thống nhân văn quan tâm và yêu quý lẫn nhau giữa người với người. Văn hóa Việt Nam có nội hàm phong phú, là tài sản quý báu của tinh thần con người Việt Nam. Văn hóa truyền thống là sản phẩm của xã hội, nó tồn tại và ảnh hưởng lâu dài trong xã hội. Con người sáng tạo trong thực tiễn xã hội của mình, và đổi mới và làm phong phú ngôn ngữ, văn hóa qua hoạt động đời sống. Chúng ta có thể thông qua lời chào để biết văn hóa của quần thể nào đó, đồng thời có thể chính xác biết được các tình huống trong giao lưu với người nước khác. Luận văn này có nội dung khái quát về văn hóa chào hỏi Việt Nam, khảo sát một số đặc trưng lời chào tiếng Việt hiện nay. Thông qua nghiên cứu và phân tích lời chào hỏi Việt Nam, luận văn này cũng cung cấp cho người đọc các nhận xét, phân tích để tăng thêm sự hiểu sâu sắc với văn hóa truyền thống Việt Nam.

 

Từ khóa: lời chào hỏi, đặc trưng chào hỏi, văn hóa truyền thống

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I khái quát về văn hóa chào hỏi-1

1.1 Văn hóa chào hỏi truyền thống Việt Nam-1

1.1.1 Sự chào hỏi trong cuộc sống-1

1.1.2 Văn hóa chào hỏi truyền thống-1

1.2 Chào hỏi giao tiếp chính thức-3

1.3 Chào hỏi cuộc sống hàng ngày-4

1.4 Ảnh hưởng của chào hỏi truyền thống với người Việt-6

1.5 Sự biến đổi của chào hỏi ngày nay-7

Chương II Những một số đặt trưng về lời chào hiện nay-9

2.1 Cấu trúc lời chào tiếng Việt-9

2.1.1 Lời chào trực tiếp-9

2.1.2 Lời chào gián tiếp-10

2.1.3 Vai trò của yếu tố ngữ điệu và cử chỉ điệu bộ đối với hành vi        chào hỏi-11

2.2 Lời chào thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc-12

2.3 Cách thức sử dụng lời chào của người Việt-14

Chương III Một số nhận xét về chào hỏi-16

3.1 Văn hóa truyền thống thể hiện qua chào hỏi-16

3.2 Nhận xét về văn hóa chào hỏi Việt Nam-18

3.2.1 Văn hóa truyền thống Việt Nam-18

3.2.2 Những nhận xét về văn hóa chào hỏi-20

Kết luận-23

Tài liệu tham khảo-24

Lởi cảm ơn-25

致  谢-25