中国和越南当代学前教育制度的对比_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:9992
  • 当前位置论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >
  • 课题来源:(张老师)提供原创文章

支付并下载

TÓM TẮT:Giáo dục mầm non là giáo dục đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong suốt đời của con người nhưng thông thường bị coi nhẹ ở nước đang phát triển. Trung Quốc và Việt Nam vì bối cảnh xã hội và trình độ sự phát triển kinh tế của hai nước không giống nhau cho nên có chế độ giáo dục mầm non khác nhau. Khóa luận này so sánh chế độ giáo dục mầm non đương đại của hai nước Trung Việt từ các phương diện như: chính sách quốc gia và chính sách địa phương, tính chất, nhiệm vụ và điều kiện của cơ cấu giáo dục đã thành lập, hiện trạng giáo dục mầm non đương đại ở hai nước. Thông qua so sánh chúng ta hiểu biết hơn về giáo dục mầm non đương đại ở hai nước và những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai nước. Ngoài ra chúng ta thông qua phân tích hiện trạng giáo dục mầm non đương đại ở hai nước phát hiện ra những vấn đề còn tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm mang tính tham khảo. Nâng cao ý thức quốc dân về giáo dục mầm non và không ngừng kiện toàn chế độ giáo dục mầm non để thúc đẩy sự phát triển của chế độ giáo dục mầm non đương đại ở hai nước Trung Việt. 

 

 

Từ Khóa:giáo dục mầm non, chế độ, hiện trạng, bài học kinh nghiệm

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Chế độ giáo dục mầm non đương đại ở Trung Quốc-1

1.1 Chính sách quốc gia-1

1.1.1 Nhà trẻ-1

1.1.2 Trường mẫu giáo-2

1.1.3 Lớp học mẫu giáo-3

1.2 Chính sách địa phương của chế độ giáo dục mầm non đương đại của nước ta, lây Côn Minh làm ví dụ-4

1.2.1 Toàn diện phổ cập giáo dục mầm non 3 năm-4

1.2.2 Trường mẫu giáo thi hành giáo dục “Tam Phổ Cập”-5

1.2.3 Tài trợ những trẻ em mà gia đình có khó khăn-5

1.3 Hiện trạng của giáo dục mầm non đương đại ở Trung Quốc-6

Chương II Chế độ giáo dục mầm non đương đại ở Việt Nam-8

2.1 Chính sách quốc gia-8

2.1.1 Nhà trẻ-8

2.1.2 Trường mẫu giáo-9

2.2 Chính sách địa phương của chế độ giáo dục mầm non đương đại của Việt Nam, lấy Hà Nội làm ví dụ-10

2.2.1 Toàn diện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi-10

2.2.2 Xây thêm trường mầm non-11

2.2.3 Đa số trẻ được học trong trường công lập-12

2.3 Hiện trạng của giáo dục mầm non đương đại ở Việt Nam-13

Chương III So sánh chế độ giáo dục mầm non đương đại ở hai nước TrungViệt..16

3.1 Điểm giống nhau của chế độ giáo dục mầm non giữa Trung Quốc và Việt Nam-16

3.2 Điểm khác nhau của chế độ giáo dục mầm non giữa Trung Quốc và Việt Nam-17

3.3 Bài học kinh nghiệm mang tính tham khảo-18

Kết luận-21

Tài liệu tham khảo-22

Lời cảm ơn-23

致 谢-24