浅析越南货币历史_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:12003
  • 当前位置论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >
  • 课题来源:(张老师)提供原创文章

支付并下载

TÓM TẮT:Đồng tiền đống vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thúc đẩy xã hội phát triển, đồng thời đồng tiền cũng được công nhân là phương tiền thanh toán luộn. Đông tiền có liên quan chặt chẽ với cuộc sống nhân dân, đồng tiền đúc của Việt Nam được phát hành lần đầu vào thế kỷ 10, theo quá trình lịch sử phát triển đồng tiền Việt Nam đã thay đổi nhiều lần, dân tộc Việt Nam có lịch sử lâu dài, đã sáng tạo ra văn hóa đồng tiền phương đông rực rỡ và mang y nghĩa quan trọng. Đòng tiền ghi chép sự hoạt động của kinh tế xã hội của nhân dân, trở thành công cụ quan trọng cho nghiêm cứu lịch sử xã hội nhân loại, tìm hiểu văn minh nhân loại. Đồng tiền là hình ảnh thu nhỏ của quá trình lịch sự Việt Nam phát triển , thể hiện những thành tựu tong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa ,v.v 

 

Từ khóa: tiền tệ Việt Nam, lich sử Việt Nam, văn hóa tiền

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I Tìm hiểu về tiền tệ thời cổ đại-1

1.1 Sự xuất hiện của tiền tệ-1

1.2 Sử phát của tiền tệ trong thời quận huyện-2

1.3 Đặc điểm của tiền tệ thời cổ đại-3

1.3.1 Chất liệu tiền tệ thời xa xưa-3

1.3.2 Tiền tệ tác động đến xã hội-4

1.3.3 Tiền tệ mang tính giai cấp-4

1.3.4 Sự phát triển tiền tệ không cân đối tại miền Bắc và miền Nam-4

1.3.5 Tiền tệ thể hiện sự phát triển của văn hóa-5

Chương II Tiền cổ các triều đại phong kiến Việt Nam-7

2.1 Tiền tệ ở những triều đại phong kiến đầu tiên-7

2.1.1 Tiền nhà Đinh, nhà Tiền Lê-7

2.1.2 Tiền nhà Trần, nhà Hồ-9

2.1.3 Đặc điểm của tiền tệ trong giai đoạn này-12

2.2 TIiền tệ các triều đại phong kiến hưng thịnh-12

2.2.1 Tiền nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn-13

2.2.2 Đặc điểm của tiền tệ trong giai đoạn này-16

2.3 Tiền tệ các triều đại phong kiến hưng thịnh-16

2.3.1 Tiền nhà Nguyễn-16

2.3.2 Tiền tệ thời Pháp thuộc-18

2.3.3 Đặc điểm của tiền tệ trong giai đoạn này-19

Chương III Tiền Việt Nam thời hiện đạ-22

3.1 Tiền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-22

3.2 Tiền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam-23

3.3 Một số đặc điểm của tiền tệ giai đoạn này-25

Kết luận-27

Tài liệu tham khảo-29

Lời cảm ơn-30

致  谢-31