中越成语中动物象征意义的对比研究(以马、虎、龙为例)_越南语论文.doc

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料包括:完整论文
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 即1元=10金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2016-12-29
  • 论文字数:10976
  • 当前位置论文阅览室 > 外语论文 > 越南语论文 >
  • 课题来源:(张老师)提供原创文章

支付并下载

TÓM TẮT:Động vật và con người có mối liên hệ mật thiết, trong quá trình tiếp xúc với con người, đã có sự ảnh hưởng sâu sắc về tinh thần và vật chất đối với con người. Khóa luận này được chia thành ba bộ phần. Trước hết, khái quát về thành ngữ trong tiếng Trung và tiếng Việt, phân tích yếu tố văn hóa của hình tượng con vật trong thành ngữ Trung-Việt, sau đó, lấy con ngựa, con hổ, con rồng mà có ý nghĩa tượng trưng phong phú và tần số xuất hiện tương đối cao trong thành ngữ Trung-Việt làm đối tượng nghiên cứu, so sánh và phân tích ý nghĩa tượng trưng của động vật trong văn hóa Trung-Việt. Cuối cùng, lấy ý nghĩa tượng trưng của động vật mang tính điển hình làm cơ sở, phân tích bối cảnh văn hóa của nó, tìm ra nguyên nhân mà tồn tại tính tương tự và tính khác biệt, để khảo sát mối quan hệ giữa văn hóa hai nước. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị đối với việc giảng dạy về tiếng Trung và tiếng Việt và có tác dụng hỗ trợ, đối với sự giao lưu và trao đổi mà càng ngày càng nhiều giữa hai nước.

  

Từ khóa: Động vật, thành ngữ, ý nghĩa, tượng trưng

 

MỤC LỤC

TÓM TẮT

中文摘要

英语摘要

Chương I-Khái quát thành ngữ bao gồm hình tượng động vật trong tiếng Trung và tiếng Việt-1

1.1 Khái niệm của thành ngữ trong tiếng Trung và tiếng Việt-1

1.1.1 Khái niệm của thành ngữ trong tiếng Trung-1

1.1.2 Khái niệm của thành ngữ trong tiếng Việt-1

1.2 Yếu tố văn hóa của hình tượng động vật trong thành ngữ tiếng Trung và tiếng Việt-3

Chương II-So sánh và phân tích ý nghĩa tượng trưng và hình tượng của một số động vật trong tiếng Trung và tiếng Việt-5

2.1 Con ngựa-5

2.1.1 Con ngựa trong thành ngữ tiếng Trung-6

2.1.2 Con ngựa trong thành ngữ tiếng Việt-6

2.2 Con hổ-7

2.2.1 Con hổ trong thành ngữ tiếng Trung-8

2.2.2 Con hổ trong thành ngữ tiếng Việt-9

2.3 Con rồng-10

2.3.1 Con rồng trong thành ngữ tiếng Trung-11

2.3.2 Con rồng trong thành ngữ tiếng Việt-12

Chương III-Phân tích nguyên nhân điểm giống và khác trong ý nghĩa tượng trưng hình tượng động vật trong thành ngữ Trung – Việt-14

3.1 Phân tích từ mặt lịch sử dân tộc-14

3.2 Phân tích từ mặt chế độ xã hội-16

Kết luận-19

Tài liệu tham khảo-21

Phụ lục-22

Lời cảm ơn-29

致 谢-30